C.A.R.S.

In 1991 is het oude sportveld, gelegen aan de Spitsendijk, verkocht. Er bleef een bedrag over van Fl. 30.000,- (€ 13.613,41). In de jaarlijkse vergadering van Plaatselijk Belang werd een voorstel gedaan om dit bedrag op rente te zetten en die rente te gebruiken voor “sportdoeleinden” in Haskerdijken-Nieuwebrug. Dit voorstel werd aangenomen.

Vervolgens zijn er statuten gemaakt die de verdeling van de rente bepalen. Hier wordt o.a. in omschreven de procedure van aanvragen en de beslissingscriteria. De statuten zijn de ledenvergadering van 1992 unaniem aangenomen en in 1995 gewijzigd.
De leden hebben een C (commssie) A (advies) R (rente) S (sportveld) gekozen, die de aanvragen zorgvuldig toetst aan de statuten en een advies geeft over de verdeling van de rente-opbrengst. Op de ledenvergadering wordt bekend gemaakt wie een aanvraag heeft ingediend en waarvoor en wat het advies is van de commissie.

Het te verdelen bedrag ligt rond de € 400,-. De aanvragers krijgen voor de vergadering bericht over het al dan niet toekennen van het aangevraagde bedrag of een deel ervan.

J. van Hes
A. Lenos
N.Huizinga