Plaatselijk Belang

Uitnodiging jaarvergadering  Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken

Beste dorpsgenoten,

Op 18 april aanstaande heeft het bestuur voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken haar jaarlijkse vergadering voor leden en belangstellenden belegd. U wordt van harte uitgenodigd om ook bij deze avond aanwezig te zijn.

De avond wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken en zal uit twee delen bestaan: Het eerste deel zal in het teken staan van gemeentelijke – en dorpsaangelegenheden. Deel twee na de pauze zal (mede) worden ingevuld door een deskundige op het gebied van veiligheid, (buurt-)preventie en gebruik van sociale media in dit kader. Met het op – bij tijd en wijle – humoristische wijze delen van ervaringen van bewoners en ervaringsdeskundigen hoopt onze gastspreker de aanwezigen te informeren over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in prettig en veilig leven en wonen.

De vergadering zal beginnen om 19.30 uur. Deel twee zal, na de pauze, zo rond 20.45 uur starten, uiteraard afhankelijk van het verloop van deel 1.

Agenda jaarvergadering 2018

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen 2016
 • Gemeente Heerenveen
 • Jaarverslagen
 • Financiële verslagen en bevindingen kascommissies
 • Bestuurszaken:
  Aftredend en herkiesbaar: Siepie Hoekstra;
  Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrie Bergsma
 • CARS
 • Rondvraag

Pauze (±20 minuten)

 • Thema Veilig en plezierig wonen, met een bijzondere

 

Graag tot ziens op 18 april aanstaande.

Het bestuur van Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken